شما میتوانید از این دو طریق وجه خود را پرداخت کنید 

۱- شماره کارت بانک ملی

حمایت مالی

۶۰۳۷-۹۹۷۲-۱۲۴۸-۹۱۷۴

سید حسین داوودی

۲-از طریق زرین پال

پرداخت وجه مورد نظر

بستن
بستن